Политиката за защита на данните

Това е политиката за защита на данните на Skabrin Property EAD:

Скабрин Пропърти ЕАД, София, ул. Жолио Кюри 4,BG 203526153

        За целите на този документ тази компания се идентифицира с иметона Skabrin Property EAD. Политиката се отнася до данните, които сеобработват при изпълнение на нейните туристически и развлекателниуслуги, в съответствие с общия регламент за защита на данните(Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, 27април 2016 г.).

Кой е контролерът на данни

        Контролерът на данни е, във всеки случай, групата компания, с коятоклиентът или доставчикът си взаимодействат. Всяка компанияотговаря пред своите клиенти и доставчици за спазване на правилатаза защита на данните и гарантира техните права.

Кой е служителят по защита на данните

        Служителят по защита на данните (ДПО) е лицето, което контролираприлагането на политиката за защита на личните данни накомпаниите на Skabrin Property EAD , като осигурява адекватнаобработка на личните данни и защита на правата на субектите наданни. Задълженията на този човек включват присъствието навсякакви запитвания, предложения, оплаквания или искания,отправени от хората, чиито данни се обработват. Можете да сесвържете със служителят по защита на лични данни като пишете на

Скабрин Пропърти ЕАД, София, ул. Жолио Кюри 4,BG203526153, или на имейл адреса mail@skabrin.house.

За какви цели обработваме данни?

        Ние обработваме лични данни за следните цели:

Контакт.

        При запитванията получени чрез формуляри за контакт на нашиятуебсайт. Ние използваме данните единствено за тази цел.

Асистенция по телефон

        При запитвания получени по телефон. За да подобрим качеството нанашата услуга, разговорите може да се записват, като предварителносе уведомяват за това с човека, с когото разговаряме.


Набиране на персонал.

        Получавайки автобиографиите, изпратени от хора, които сеинтересуват от работа и управление на личните данни, генерирани врезултат на участието им в процесите на подбор на персонал, с целанализ на съвпадението на профила на кандидатите с наличнитесвободни работни места или новите работни места които сасъздадени. Като обща процедура ние съхраняваме и данните нахората, които не са били избрани за максимум една година, в случайче през този период се появи нова свободна длъжност. В последнияслучай обаче веднага ще изтрием данните, ако субектът на даннитени поиска.


Обслужване на клиенти

        Регистриране на нови клиенти и допълнителните данни, които могатда бъдат генерирани в резултат на бизнес отношенията с клиентите.Като част от процеса на договаряне се изискват основните данни,необходими за това, включително банкови данни (текуща сметка илиномер на кредитна карта), които ще бъдат предоставени на банките,които обработват плащанията на клиенти (те могат да се използватсамо за тази цел). Предоставянето на туристически услуги води додруги процеси, като например включване на данните за счетоводниили фактуриращи цели или за уведомяване на данъчнатаадминистрация.


Информация за нашите услуги

        Докато клиентите поддържат бизнес отношения, Skabrin PropertyEAD използва своите данни за контакт, за да предостави информация,свързана в тази връзка. Тази информация може по същество давключва препратки към нашите услуги, независимо от общ характерили по-конкретно към характеристиките и нуждите на клиента.


Друга информация за услугите

        С изричното разрешение на клиента, след прекратяване надоговорните отношения, данните за контакт ще се съхраняват с целизпращане на реклама, свързана с нашите услуги, информация от общхарактер или специално адаптирана към функциите на клиента. Тазиинформация се изпраща и на хора, които, въпреки че не са клиенти,са поискали информацията или я приемат, като попълват нашитеформуляри.


Реклама за услугите, предлагани от нашите групи компании

        Винаги с изричното предварително разрешение на хората, посочени впредишния раздел, данните за контакт се използват за изпращане нареклама, независимо от общ характер или адаптирана къмхарактеристиките на лицето, за услугите, предлагани от компаниите,принадлежащи към нашата група. Освен това, с изричното съгласиена субекта на данни, данните за контакт могат да бъдат предоставенина тези компании, така че те да могат директно да изпращат рекламаза своите услуги.


Управление на данните на нашите доставчици

        Ние записваме и обработваме данните на доставчиците, от коитополучаваме услуги или стоки. Това може да включва данните на хора,които работят като самостоятелно заети професионалисти, както иданните на представители на юридически лица. Ние получавамеосновните данни, необходими за поддържане на бизнес отношенията.Те се използват само за тази цел и по начина, необходим за този типотношения.


Видео наблюдение

        При достъп до нашите съоръжения се предоставя информация, когатое приложимо, за съществуването на камери за видеонаблюдение чрезофициално одобрени табели. Камерите записват изображения само наонези места, където това е оправдано, за да се гарантира сигурносттаи безопасността на активите и хората, а изображенията се използватсамо за тази цел.


Потребители на нашия уебсайт

        Системата и софтуерът, който позволява на нашите уебсайтове даработят, събират рутинно данни, които се генерират рутинно приизползване на интернет протоколи. Тази категория данни включва,наред с други, IP адрес или име на домейн на компютъра, използванот лицето, което влиза в уебсайта. Тази информация не е свързана сконкретни потребители и се използва с единствената цел да се получистатистическа информация за използването на уебсайта. Нашиятуебсайт използва бисквитки, които позволяват идентифициране наконкретни лица, които използват уебсайта. Можете да прочететеповече информация за използването на бисквитки в политиката забисквитки.


Други канали за събиране на данни

        Ние също така получаваме данни чрез контакти лице в лице и другиканали, като получаване на имейли, чрез нашите профили всоциалните медии и по време на процеса на регистрация за Wi-Fiуслуги. Във всички случаи данните се използват единствено заспецифичните цели, които оправдават събирането и обработката


Какво е правното основание за обработка на данните

        Обработката на данни, която извършваме, има различни правниобосновки в зависимост от естеството на всеки тип обработка.В съответствие с преддоговорните отношения. Това се отнася заданните на потенциалните клиенти или доставчици, с които еустановена връзка преди сключване на договорно правоотношение,като например подготовка или проучване на прогнози. То се отнася иза обработката на данни на хора, които са ни изпратили своитеавтобиографии или които участват в процесите на подбор.В съответствие с договорни отношения. Това се отнася завзаимоотношенията с нашите клиенти и доставчици и всичкидейности и употреби, свързани с такива взаимоотношения.В съответствие със законовите задължения. Предаването на данни вданъчната администрация се регулира от правила, които регулиратбизнес отношенията. Може да се наложи прехвърлянето на данни насъдебните органи или силите за сигурност, също в съответствие съсзаконовите разпоредби, които налагат сътрудничество с тезипублични органи.Въз основа на съгласието. Когато изпращаме информация за нашитеуслуги, ние обработваме данните за контакт на адресатите с тяхнотоизрично разрешение или съгласие. Данните за сърфиране, коитоможем да получим с бисквитки, се получават със съгласието налицето, което посещава нашия уебсайт. Това съгласие може да бъдеоттеглено по всяко време чрез деинсталиране на тези бисквитки.Прехвърляме лични данни и на други компании от нашата група спредварителното съгласие на всяко заинтересовано лице.За легитимен интерес. Изображенията, получени с камерите завидеонаблюдение, се обработват въз основа на законния интерес нанашата компания да защитава нейните активи и съоръжения. Нашиятзаконен интерес оправдава и обработката на данните, получени отформулярите за контакт.


На кого се разкриват данните

Като общо правило, ние предаваме данни само на публичниадминистрации или органи и винаги при спазване на законовитезадължения. Идентифициращите данни на хората, които остават внашите места за настаняване, се предоставят в полицията (относнозадължението за регистрация и уведомяване на полицията засамоличността на хората, които остават в местата за настаняване).При издаване на фактури на клиентите данните могат да бъдатнотифицирани на банките. Освен това, ако е дадено съгласие,данните могат да бъдат предоставени на други компании от нашатагрупа за целите, посочени по-горе.За изпълнение на определени задачи ние сключваме договор зауслуги на фирми или хора, които ни предоставят своя опит. В определени случаи тези компании трябва да имат достъп до личниданни, съхранявани от нас. Това не е трансфер на данни като такъв,но трябва да се счита за задача за обработка. Ние предоставяме самодоговорни услуги от компании, които могат да гарантират спазванетона правилата за защита на данните. В момента на сключване надоговор за услуга задълженията за конфиденциалност на тезидоставчици са официално заявени и дейността им се следи. Товаможе да е случаят с услуги за хостинг на данни, услуги за поддръжкана ИТ или юридически, счетоводни или данъчни съветници.


За колко време съхраняваме данните

        Спазваме законовото задължение да ограничим максимално периода,през който се съхраняват данните. Следователно, ние ги съхранявамесамо за необходимото време и оправдано за целта, за която саполучени. В определени случаи, като например данните, включени всчетоводната документация и фактури, данъчните разпоредбиизискват от нас да ги съхраняваме, докато задълженията ни по тозивъпрос не изтекат. В случай на данни, които се обработват въз основана съгласието на субекта на данните, те се съхраняват, докатосубектът на данните отмени съгласието. Изображенията, получени откамерите за видеонаблюдение, се съхраняват за максимум единмесец. Въпреки това, в случай на инциденти, когато това е оправдано,те ще бъдат задържани толкова дълго, колкото е необходимо, за даподпомогнат разследванията, проведени от силите за сигурност илисъдебните органи.


Какви права имат хората по отношение на данните, коитообработваме

        Както е посочено в Общия регламент за защита на данните, хората,чиито данни обработваме, имат следните права:За да знаем дали са обработени. На първо място, всяко лице имаправо да знае дали обработваме техните данни, независимо дали еимало или не предишни отношения.Да бъдат информирани по време на събирането. Когато личнитеданни са получени от субекта на данните, в момента на събиранетрябва да бъде предоставена ясна информация за целите, за които щебъдат използвани, кой ще бъде администраторът на данни и другитеаспекти, произтичащи от тази обработка.Достъп. Това е много широко право, което включва да се знае точноза кои лични данни се обработват, целта, за която се обработват,разкриването, което ще бъде направено на други хора (ако еприложимо) или правото да се получи копие или да знаете за колковреме планира се тяхното запазване.Да се изиска коригиране Това е правото за получаване на поправка нанеточни данни, които се обработват от нас.Да се изиска заличаване. При определени обстоятелства субектът наданни има право да поиска заличаване на данните, когато, наред сдруги причини, те вече не са необходими за целите, за които са билисъбрани и които са обосновали тяхното обработване.Да се изиска ограничаване на обработката. Също така при определениобстоятелства се признава правото да се иска ограничаване наобработката на данните. В този случай обработването ще бъде спрянои те ще бъдат запазени само за упражняване или защита на правниискове, съгласно Общия регламент за защита на данните.За преносимост на данните. В случаите, предвидени в регламента, сепризнава правото на субекта на данните да получава личните сиданни в структуриран, често използван и машинно четим формат и даги предава на друг администратор на данни, ако субектът на данниреши това.За възражение срещу обработката. Дадено лице може да се позове наоснования, свързани с конкретната му ситуация, за да изискванеговите данни да престанат да бъдат обработвани, доколкото могатда причинят вреда, с изключение на убедителни законни основанияили за упражняване или защита на правни претенции.За да не получавате маркетингова информация. Веднага ще сесъобразим с исканията да не продължаваме да изпращамемаркетингова информация на хора, които предварително са ниупълномощили да я изпратим.


Как могат да се упражняват или защитават правата

        Можете да упражнявате изброените по-горе права, като изпратитеписмено искане по пощата до Скабрин пропърти ЕАД, София, ул.Жолио Кюри 4, BG203526153, или на имейл адресаmail@skabrin.house, като във всички случаи се посочва „Защита наличните данни“ като обект.